Chow Mei Fun

Thin Rice Noodle
110. Vegetable Chow Mei Fun $8.99
111. Roast Pork or Chicken Chow Mei Fun $9.15
112. Beef or Shrimp Chow Mei Fun $9.25
113. Singapore Mei Fun $9.59
114. House Special Chow Mei Fun $9.59